Najbliższe wydarzenie:


Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Biuro » Fundacje stypendialne

Rządy Krajów Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Republika Węgierska, Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka), kierując się postanowieniami Deklaracji Wyszehradzkiej podpisanej 14 maja 1999 r. w Bratysławie, uzgodniły w dniu 9 czerwca 2000 r. utworzenie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z siedzibą w Bratysławie.

Językiem oficjalnym Funduszu jest język angielski.

Celem Funduszu jest promowanie rozwoju współpracy między Umawiającymi się Stronami, umacnianie więzi między państwami Umawiających się Stron oraz integracja państw Umawiających się Stron z Unią Europejską; innymi słowy - promocja regionalnego współdziałania krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i oświatowych oraz inicjatyw związanych z wymianą młodzieży i współpracą transgraniczną.

Organami zarządzającymi Funduszu są Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych i Rada Ambasadorów. Organem wykonawczym Funduszu jest Dyrektor Wykonawczy, a organem administracyjnym - Sekretariat Funduszu. Kraje Grupy Wyszehradzkiej obejmują przewodnictwo kolejno, zgodnie z angielskim porządkiem alfabetycznym.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zarządza swoimi zasobami zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Cały budżet składa się z dwóch części określających środki na działania związane z finansowaniem projektów i z działalnością Sekretariatu Funduszu.

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej.

Cele:
Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw z Unią Europejską.

Dofinansowane działania:

  • współpraca kulturalna (n.p. festiwale , publikacje)
  • współpraca naukowa i badania naukowe (n.p. konferencje, publikacje, badania)
  • edukacja (n.p. seminaria, szkoły letnie)
  • wymiana młodzieży (n.p. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
  • współpraca transgraniczna (n.p. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odleglości 50 km od granicy)
  • promocja turystyki (n.p. przewodniki, prezentacje, targi)

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Kto może ubiegać się o fundusze:
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne.

Wysokość dofinansowania:
Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 4 000 euro. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 50% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).

Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.

Terminy składania wniosków:
1 marca
1 czerwca
1 września
1 grudnia

Więcej informacj: www.visegradfund.org/grants.html

Fundacje stypendialne:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ NAWA_Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦