Najbliższe wydarzenie:


Narrative environments for play and learning (NEPL)

Biuro » Projekty zrealizowane

Projekt z programu Erasmus+ KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT n° 2015-1-LT01-KA201-013443:
Narrative environments for play and learning (NEPL)

Termin realizacji: 01.09. 2015- 01.09.2017
Lider projektu: Lithuanian University of Educational Sciences in Vilnius -Lithuania
Partnerzy: • Kindergarten Vilniaus lopselis-darzelis Gintarelis in Vilnius - Lithuania
• UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY - Polska
• Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Bydgoszczy – Polska
• University of Helsinki - Finland>/br> • Kaivokselan toimintayksikkö - day care unit, which includes two day care centers ’Kaivoksela’ and ’Jokiuoma’ in Vantaa - Finland
• Vanessa Nursery School in London - UK.

Zespół projektu UKW tworzą pracownicy Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji (Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii:
Prof. dr hab. Ewa Filipiak (leader zespołu); Dr Ewa Lemańska–Lewandowska; Dr Małgorzata Wiśniewska.

Słowa kluczowe: kulturowo-historyczna koncepcja Lwa S. Wygotskiego, zabawa narracyjna, narracyjne uczenie się, środowisko narracyjnej zabawy i uczenia się, rozwój, ko-regulacja i samoregulacja.

Główną ideą projektu jest opracowanie nowego modelu pracy nauczyciela z dzieckiem wspierającego rozwój samoregulacji u dzieci w zabawie i uczeniu się w oparciu o kulturowo-historyczną koncepcję Lwa S. Wygotskiego. Członkowie międzynarodowego zespołu projektowego (badacze uniwersyteccy i nauczyciele praktycy) wspólnie będą pracować nad projektem przewodnika NEPL (Narrative environments for play and learning). Nauczyciele wczesnej edukacji będą zaangażowani w oryginalną działalność zabawy narracyjnej odtwarzaną w kulturze własnych klas. Dzięki udziałowi w projekcie NEPL będą rozwijać kulturowe kompetencje niezbędne do tworzenia narracyjnego środowiska uczenia się, uzyskają nowe perspektywy swojej roli w sytuacjach edukacyjnych tworząc przestrzeń dla rozwoju i uczenia się. Wspólna działalność w zabawie narracyjnej będzie angażować dorosłych i dzieci w konstruowanie i podzielanie pełnego wyobraźni świata zabawy, gdzie uczestnicy nieustannie uczą się od siebie nawzajem. Udział dorosłych w dziecięcych zabawach zwiększy aktywność i sprzyjać będzie rozwojowi dzieci i uczeniu się poprzez aktywność odpowiednią dla wieku.

W projekcie NELP zaplanowano następujące cele: 1. stworzenie odpowiednich warunków kulturowych dla zabawy narracyjnej i uczenia się w każdym kraju (klasie / szkole) - rezultat nowej pedagogiki narracyjnej, 2. tworzenie i dokumentowanie narzędzi ewaluacji zabawy narracyjnej i praktyk uczenia się w klasach różnych kulturowo (nagrywanie i ewaluacja interakcji w zabawie, relacji między ko- i samoregulacją, korzystanie z ICT - technologii, itp.), 3. opracowanie przewodnika NEPL i upowszechnianie idei narrative environments for play and learning; szkolenie profesjonalistów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie (warsztaty, seminaria i publikacje). Wszyscy uczestniczący w projekcie nauczyciele wczesnej edukacji będą uczyć się jak planować, organizować i wdrażać projekt zabawy narracyjnej z dziećmi w różnym wieku żyjących w różnych środowiskach kulturowych: Finlandii, Litwy, Wielkiej Brytanii i Polski.

Wszyscy uczestnicy projektu (teoretycy – badacze uniwersyteccy i nauczyciele – refleksyjni praktycy) będą się uczyć obserwować dzieci w sytuacjach narracyjnej zabawy, formułować różne cele dla ich rozwoju i uczenia się. Ponadto uczestnicy projektu będą brać udział w aktywnych formach uczenia się - uczenie się poprzez praktyczne zastosowanie (uczenie się przez działanie) i czynienie refleksji. Ta forma uczenia się przyniesie rezultaty w postaci nowych umiejętności i kompetencji nauczycieli, ale również wyzwoli krytyczny namysł dotyczący własnej działalności edukacyjnej. Efektem zaangażowanego uczestnictwa w projekcie będzie stosowanie pedagogiki zabawy narracyjnej w praktyce edukacyjnej, udział w tworzeniu przewodnika NEPL i stawanie się tutorem dla nowych nauczycieli chcących wdrażać pedagogikę zabawy narracyjnej oraz tworzenie własnych projektów zabaw narracyjnych. Realizacja projektu NEPL będzie przebiegać w trzech fazach: Faza I - międzynarodowy wielodyscyplinarny zespół naukowy (Wczesne Dzieciństwo, Rozwój, Wczesna Edukacja, Psychologia, Neuropsychologia, itp.) wspólnie przygotuje projekt przewodnika NEPL i materiały szkoleniowe dla zajęć narracyjnego nauczania - uczenia się i szkolenia nauczycieli oraz koncepcję wdrażania pierwszego narracyjnego projektu.

Faza II – studyjne wizyty szkoleniowe realizowane w poszczególnych krajach partnerskich Zespół praktyków w Finlandii z wytycznymi liderów z międzynarodowego zespołu naukowego przygotuje się do realizacji pierwszego projektu narracyjnego w Kaivokselan toimintayksikkö - centrum opieki dziennej. Zespół naukowy projektu opracuje materiały szkoleniowe i przewodnik NEPL, który zostanie przetłumaczony i opublikowany w czterech językach: litewskim, polskim, fińskim i angielskim.

Faza III – upowszechnianie idei Narrative environments for play and learning realizowanej w Finlandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i na Litwie.

Zadania zespołu naukowego UKW w projekcie NEPL: • tworzenie przewodnika NEPL • tworzenie listy do samooceny dla nauczycieli, która ma służyć pomiarowi własnych postępów nauczyciela, • tworzenie kwestionariusza do administrowania namysłu nad korzyściami dla dzieci, rodzin i instytucji, • tworzenie kwestionariusza dla rodzin dotyczącego namysłu nad zmianami zachowań dzieci, • współtworzenie projektu zabawy narracyjnej realizowanej w szkole w Polsce • organizacja wizyty studyjnej i seminarium dla nauczycieli • przygotowanie bieżących raportów.Projekty zrealizowane:
Evoltree ♦ Wellcome Trust ♦ Forger ♦ Flumen ♦ "Health...in Visegrad Countries" ♦ T.A.B.B.Y. Trip in EU ♦ "How to help children from ethnic minorities...in V4 countries" ♦ COST Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL) ♦ Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk... ♦ Narrative environments for play and learning (NEPL) ♦