Najbliższe wydarzenie:


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Biuro » Fundacje stypendialne

FWPN udziela wsparcia finansowego przedsięwzięciom, mającym na celu rozwijanie współpracy polsko-niemieckiej.

Dofinansowane działania:
Priorytetowo traktowane są następujące inicjatywy:
* spotkania i współpraca instytucjonalna - wymiana doświadczeń, np. grup zawodowych, także grup młodzieżowych, partnerstwa miast i gmin, uniwersytetów, różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji,
* prace naukowe, kształcenie i wspieranie nauki języka polskiego i języka niemieckiego jako języków obcych oraz polonistyki i germanistyki w kraju sąsiada - prace naukowe, których przedmiotem jest tematyka polska, niemiecka lub polsko-niemiecka, np. w formie projektów badawczych, konferencji, seminariów bądź publikacji,
* media - działania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju sąsiada,
* działania literackie i artystyczne, uznawane za ważne dla dialogu polsko-niemieckiego - projekty w dziedzinie muzyki, teatru, filmu, literatury, sztuk pięknych i architektury.

Inne obszary działalności Fundacji:
* badania naukowe z zakresu wiedzy o Europie Środkowej i Wschodniej;
* konkursy wiedzy dotyczące Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej;
* projekty edukacyjne na rzecz ochrony środowiska;
* działania na rzecz wspierania kontaktów gospodarczych - projekty edukacyjne, seminaria i konferencje;
* działania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Do uzyskania dotacji niezbędna jest wyrażona na piśmie gotowość do współpracy partnera niemieckiego (bądź polskiego, jeśli wnioskodawca jest niemiecki).

Wnioski należy składać w biurze FWPN w wymienionych powyżej terminach nie później niż 4 miesiące przed terminem imprezy lub wydaniem publikacji.

Wysokość dofinansowania: Miesięczne stypendium w wys. 500-550 EURO.

Termin składania wniosków:
na semestr zimowy - do 31. marca danego roku kalendarzowego
na semestr letni - do 31. października roku poprzedzającego wyjazd

Wnioski należy składać w biurze FWPN w wymienionych powyżej terminach nie później niż 4 miesiące przed terminem imprezy lub wydaniem publikacji.

Wnioski terminowe do 10.000 zł (lub równowartości tej kwoty w euro) mogą być składane na bieżąco, jednak nie później niż 2 miesiące przed terminem imprezy.

Więcej informacji na stronie: www.gfps.pl/oferta/stypendia.html

Kontakt
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
00-108
Tel.: +48 22 / 338 62 00
Fax: +48 22 / 338 62 01
Email: beata@fwpn.org.pl
http://www.fwpn.org.pl

Fundacje stypendialne:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ NAWA_Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦