Najbliższe wydarzenie:


Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami

Biuro » Fundacje stypendialne

Dotacje na wielostronne projekty realizowane we współpracy z organizacjami partnerskimi z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu, szczególnie z partnerami z krajów objętych Partnerstwem Wschodnim i z Rosją.

Dofinansowywane działania:
Nie ma ograniczeń zakresu tematycznego projektów, mogą one dotyczyć różnych dziedzin życia społecznego, w tym szczególnie:
- przejrzystości i wiarygodności działania instytucji publicznych (przejrzystości życia publicznego, partycypacji obywatelskiej, usprawnienia działania wymiaru sprawiedliwości)
- rozwoju wspólnot lokalnych (aktywizacji społeczności lokalnych, edukacji obywatelskiej, przedsiębiorczości)
- przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją i wykluczeniem określonych grup społecznych: niepełnosprawni, kobiety, uchodźcy, seniorzy, bezrobotni, bezdomni

Dotacji nie będą przyznawane na kongresy, doroczne zjazdy, światowe konferencje, projekty badawcze i naukowe, konsultacje, wydarzenia kulturalne i artystyczne, imprezy sportowe, przekłady i publikacje oraz na działalność biznesową; na pojedyncze, krótkie spotkania, seminaria czy nawet wizyty studyjnych, które nie stanowią części większego przedsięwzięcia.

Kto może ubiegać się o fundusze
Dotacje adresowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych działających w formie fundacji lub stowarzyszeń. Inne podmioty mogą otrzymać dotację jedynie w wyjątkowych przypadkach (np. gdy planowane przez nie działania są szczególnie istotne dla realizacji celów programu, a nie są podejmowanie przez fundacje lub stowarzyszenia).

Kryteria przyznawania funduszy Realizacja projektów powinna opierać się na współdziałaniu partnerskich organizacji. Ważne jest, by każda z organizacji partnerskich była zaangażowana na takim samym poziomie, miała określone zadania i wnosiła swój potencjał w realizację projektu.

Wysokość dofinansowania Nie ma ograniczeń wysokości wnioskowanej dotacji, powinna ona zależeć od charakteru projektu, liczby uczestników, okresu realizacji itp. Wymagane jest jednak wykazanie wkładu własnego i/lub dofinansowania projektu ze środków trzecich. Z dotacji można sfinansować bezpośrednie koszty realizacji projektu (koszty pobytu w Polsce osób z krajów regionu, ubezpieczenia, tłumaczenie). Uwzględnienie innych kosztów zależy od charakteru projektu.

Więcej informacji na stronie: www.batory.org.pl/wschod/partnerstwa.htm

Terminy składania wniosków:
I etap
Organizacje składają listy intencyjne w języku polskim. Zespół Fundacji Batorego ocenia listy i wybiera organizacje zapraszane do drugiego etapu.
II etap
Autorzy propozycji najbardziej odpowiadających celom programu, zapraszani są na spotkanie na temat przygotowanych projektów.

Listy intencyjne można składać dwa razy w roku: do 1 lutego i do 1 września. Decyzje o zaproszeniu organizacji do II etapu przekazywane po ok. 2 tygodniach (czyli ok. 15 lutego i 15 września). Decyzje o przyznaniu dotacji przekazywane są po ok. 4 miesiącach (czyli na miesiąc przed rozpoczęciem realizacji projektu).

Kontakt
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
Tel.: +48 22 536 02 00
Fax: +48 22 536 02 20
Email: batory@batory.org.pl
http://www.batory.org.pl
Ewa Styperek

Fundacje stypendialne:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ NAWA_Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦