Najbliższe wydarzenie:


Fundacja Heinricha Bolla

Biuro » Fundacje stypendialne

Fundacja Heinricha Bölla przyznaje około 1000 stypendiów na rok studentom, absolwentom i doktorantom wszystkich przedmiotów i narodowości, którzy kontynuują studia na niemieckich uniwersytetach, wyższych szkół zawodowych (Fachhochschulen) i wyższych szkołach artystycznych (Kunsthochschulen). Stypendyści powinni legitymować się znakomitymi wynikami w nauce, być zaangażowani społecznie i politycznie i mieć udokumentowane zainteresowanie podstawowymi wartościami Fundacji Bölla: ekologią i zrównoważonym rozwojem, demokracją i prawami człowieka, determinacją i sprawiedliwością.

    Terminy składania wniosków:
  • 1 września 2013 r. (termin upłynął) O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora aplikacje mogli składać: 1. Studenci z krajów Unii Europejskiej (priorytetową będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej) - wszystkie kierunki; uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe i wyższe szkoły artystyczne - stopień: magisterium (kandydat musi posiadać dyplom pierwszego stopnia) - można aplikować przez rozpoczęciem programu magisterskiego lub w trakcie pierwszego semestru (w momencie składania aplikacji) - wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego 2. Doktoranci z Niemiec i Unii Europejskiej (priorytetowo będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej) - wszystkie kierunki, - aplikanci muszą dostarczyć dowód potwierdzający ich przyjęcie na studia doktoranckie przez niemiecką instytucję szkolnictwa wyższego - priorytetowo będą traktowani aplikanci których prace doktoranckie związane są z działalnością Fundacji Heinricha Bölla - wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego
  • 1 marca 2014 r. - aplikacje mogą składać: 1. Studenci z krajów Unii Europejskiej (priorytetowo będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej) - wszystkie kierunki; uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe i wyższe szkoły artystyczne - stopień: magisterium (kandydat musi posiadać dyplom pierwszego stopnia) - można aplikować przez rozpoczęciem programu magisterskiego lub w trakcie pierwszego semestru (w momencie składania aplikacji) - wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego 2. Studenci spoza Unii Europejskiej (priorytetowo będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej, Wspólnoty Niepodległych Państw, Bliskiego Wschodu i wszystkich regionów dotkniętych konfliktem zbrojnym) - wszystkie kierunki; uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe i wyższe szkoły artystyczne - stopień: magisterium (kandydat musi posiadać dyplom pierwszego stopnia) - można aplikować przez rozpoczęciem programu magisterskiego lub w trakcie pierwszego semestru (w momencie składania aplikacji) - wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego (w przypadku przyznania stypendium istnieje możliwość sfinansowania dodatkowych kursów języka niemieckiego) 3. Doktoranci spoza Unii Europejskiej chcący odbyć studia doktoranckie w Niemczech (priorytetowo będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej, Wspólnoty Niepodległych Państw, Bliskiego Wschodu i wszystkich regionów dotkniętych konfliktem zbrojnym) - wszystkie kierunki, - aplikanci muszą dostarczyć dowód potwierdzający ich przyjęcie na studia doktoranckie przez niemiecką instytucję szkolnictwa wyższego - priorytetowo będą traktowani aplikanci których prace doktoranckie związane są z działalnością Fundacji Heinricha Bölla - wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego (w przypadku przyznania stypendium istnieje możliwość sfinansowania dodatkowych kursów języka niemieckiego)

Informacje o tym jak uzyskać stypendium na stronie: FUNDACJIFundacje stypendialne:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ NAWA_Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦