Najbliższe wydarzenie:


Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Biuro » Fundacje stypendialne


W wyniku umowy Fundacji Lanckorońskich z Polską Akademią Umiejętności z dnia 23 X 1995 Fundacja przekazała PAU gestię swoich stypendiów, od lat przyznawanych humanistom polskim na badania zagraniczne. Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Tematyka historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie może wykraczać poza rok 1939. Wnioski studentów nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z dotychczasową praktyką można składać wnioski o stypendia do Rzymu, Londynu, Wiednia, i wyjątkowo, do innych ośrodków naukowych w Europie.

Stypendystom wyjeżdżającym do Rzymu Fundacja zapewnia mieszkanie w Rzymie, a stypendystom wyjeżdżającym do Wiednia ułatwi zakwaterowanie w Wiedniu.

Stypendyści wyjeżdżający do Londynu otrzymują odpowiednio wyższe stypendium, które uwzględnia koszty zakwaterowania. Proponujemy im względnie tanie kwatery prywatne; nie muszą jednak z nich korzystać. Stypendyści wyjeżdżający do innych ośrodków naukowych muszą we własnym zakresie znaleźć miejsce zakwaterowania i ze stypendium pokryć jego koszty.

Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. Ze względu na dużą liczbę wniosków jest to zwykle jeden miesiąc. W razie potrzeby stypendium może być przyznane ponownie na to samo zadanie badawcze. Stypendysta może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym przez Komisję, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, przedstawiciele pięciu Uniwersytetów delegowani przez ich Rektorów (UJ, UW, UAM, UMK, UWr) i sekretarz Komisji, powoływany przez PAU.

Wnioski o stypendia na rok 2014 zostały już rozpatrzone. Wnioski na rok 2015 należy składać na ręce Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków, tel. 12 424-02-00, fax 12 422-54-22), według załączonego formularza [doc, pdf], prawdopodobny termin ich składania to 15 maja.

Informacja o stypendiach oraz formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej PAU www.pau.krakow.pl

Komisja Stypendialna rozpatrzy wnioski w drugiej połowie czerwca. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie w ciągu miesiąca od daty posiedzenia Komisji.

W ciągu trzech miesięcy po powrocie ze stypendium każdy stypendysta winien przedłożyć sprawozdanie naukowe z wyjazdu.


Fundacje stypendialne:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ♦ NAWA_Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ♦ KAAD ♦ FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ♦ British Council ♦ Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ♦ GFPS ♦ Fundacja Aleksandra von Humboldta ♦ Inne ♦ Fundacja Andrew W. Mellona ♦ The Cambridge Trusts ♦ Fundacja im. Friedricha Eberta ♦ Fundusz Stypendialny SCIEX ♦ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ♦ Wschód - Wschód Partnerstwo Ponad Granicami ♦ Fundacja Kościuszkowska ♦ Fundacja im. Stefana Batorego  ♦ Stypendia francuskie  ♦ NATO Scientific and Environmental Affairs Division ♦ Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ♦ Fundacja Heinricha Bolla ♦ Stypendia Fundacji Lanckorońskich ♦ Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ♦ Smithsonian Fellowships ♦ Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ♦ Fundacja Onassisa ♦