Najbliższe wydarzenie:


Evoltree

Biuro » Projekty zrealizowane

EVOLTREE Sieć Doskonałości (Network of Excellence)

(Ewolucja drzew jako determinantów różnorodności ekosystemów lądowych - Evolution of trees as drivers of terrestrial biodiversity).

Projekt zgłoszony do konkursu FP6-2002-Global-3 realizowany jest w ramach priorytetu: 6.6 Global change and ecosystems, obszar: III Biodiversity and ecosystems, sub-topic III.1.2. – Genomics for terrestrial biodiversity and ecosystem research.

Koordynatorem Sieci Doskonałości jest dr Antoine Kremer z Institut National de la Recherche Agronomigue (INRA) z Francji.

W projekcie uczestniczy 25 zespołów badawczych z 15 krajów europejskich. Polska reprezentowana jest przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (kontraktor), we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa (Warszawa) oraz Instytutem Dendrologii PAN (Kórnik). Koordynatorem sieci krajowej jest prof. dr hab. Jarosław Burczyk z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Łączna dotacja ze strony Komisji Europejskiej wyniesie 14,3 mln euro.

Projekt zaplanowany na 4 lata zainicjowano oficjalnie 27 kwietnia 2006 na konferencji w Centre Condorcet w Pesac we Francji.

Nadrzędnym celem Sieci Doskonałości EVOLTREE jest redukcja fragmentacji badań naukowych poprzez utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ekspertów z takich dziedzin jak: genetyka, genomika, ekologia i ewolucjonizm oraz stworzenie platformy, w ramach której możliwe będą badania procesów i czynników wpływających na zmiany różnorodności genetycznej ekosystemów lądowych. Projekt tworzy podwaliny nowej interdyscyplinarnej dziedziny biologii tzw. „genomiki ekosystemów”, która bada reakcje organizmów na zmienne warunki środowiska z perspektywy genów. Celem sieci jest również badanie i postrzeganie globalnych zmian klimatycznych z perspektywy ewolucyjnej. Zdolności adaptacyjne gatunków drzew leśnych będą analizowane przy użyciu zaawansowanych metod z zakresu genetyki i genomiki. Badania dynamiki populacji oraz stosowanie odpowiednich modeli i symulacji pozwoli przewidzieć reakcje ekosystemów leśnych na globalne zmiany środowiskowe.

Oczekuje się, że sieć Evoltree będzie miała silny wpływ na rozwój szeregu dyscyplin naukowych, w tym ekologii, genetyki, ekofizjologii, paleobiologii i ochrony przyrody. Dostarczy również wiedzy i metod pozwalających na tworzenie odpowiednich uregulowań prawnych związanych z efektywnym i zrównoważonym wykorzystaniem leśnych zasobów genowych.

Do pobrania: