Najbliższe wydarzenie:


Flumen

Biuro » Projekty zrealizowane

Zespół pracowników Instytutu Geografii UKW rozpoczął w grudniu 2012 r. realizację międzynarodowego grantu badawczego w ramach 7 Programu Ramowego dofinansowanego w kwocie około 900 000 złotych przez Komisję Europejską. Projekt przygotowywany został przez konsorcjum składające się z 10 partnerów - instytucji naukowych z Europy (z Polski, Włoch, Niemiec, Szwecji, Rumuni, Mołdawii, Ukrainy i Rosji). Tytuł projektu to: Fluvial processes and sediment dynamics of slope channel systems: Impacts of socio economic - and climate change on river system characteristics and related services - FLUMEN, no. 318969 [Dynamika procesów fluwialnych i transportu osadów w korytach rzecznych: wpływ czynników społeczno – ekonomicznych oraz zmian klimatu na systemy rzeczne oraz powiązania miedzy nimi]. Polskę reprezentuje grupa pracowników Zakładu Hydrologii i Ochrony Wód (Instytut Geografii) z UKW w Bydgoszczy. Koordynatorem zespołu jest dr Michał Habel. UKW w Bydgoszczy jest drugim beneficjentem pod względem uzyskanego dofinansowania. W czerwcu 2012 Komisja Europejska rozstrzygnęła konkurs przyznając finansowanie projektu FLUMEN, w ramach programu IRSES – (International Research Staff Exchange Scheme - Międzynarodowa Wymiana Pracowników) w Programie Szczegółowym LUDZIE. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2016 i przewiduje 54 wyjazdy na jednomiesięczne staże. Naukowcy z Polski, Włoch, Niemiec, Rumuni i Szwecji odbędą wyjazdy do Rosji i na Ukrainę. Z kolei naukowcy z Rosji i Ukrainy uczestniczyć będą w stażach w krajach Unii Europejskiej w ramach konsorcjum. Celem projektu FLUMEN jest wymiana doświadczeń, metod i wiedzy o procesach hydrologicznych i sedymentologicznych rzek, opracowanie i ujednolicenie narzędzi oraz modeli monitorowania denudacji w zlewniach rzecznych.

Projekty zrealizowane:
Evoltree ♦ Wellcome Trust ♦ Forger ♦ Flumen ♦ "Health...in Visegrad Countries" ♦ T.A.B.B.Y. Trip in EU ♦ "How to help children from ethnic minorities...in V4 countries" ♦ COST Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL) ♦ Development of the empowerment of educators and beneficiaries in the field of youth at risk... ♦ Narrative environments for play and learning (NEPL) ♦