Najbliższe wydarzenie:


Zasady realizacji wyjazdów pracowników

ERASMUS+  » Dla pracowników

Zasady realizacji wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

 1. Zasady dotyczą działania ST (STA -wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, STT - wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych).
 2. Organem kwalifikującym do programu jest Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją, powoływana przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu przeprowadzenia procedury konkursowej. W skład komisji wchodzą Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ i kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej.

 3. Osoby uprawnione:
  • w przypadku wyjazdów typu STA – nauczyciel akademicki zatrudniony w UKW na podstawie mianowania lub umowy o pracę;
  • w przypadku wyjazdów typu STT – nauczyciel akademicki zatrudniony w UKW na podstawie mianowania lub umowy o pracę lub pracownik administracyjny zatrudniony w UKW na podstawie umowy o pracę.

 4. Cel wyjazdu:
  • wyjazd typu STA: prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, warsztatów) dla studentów uczelni partnerskiej; wykaz uczelni partnerskich dostępny jest pod adresem: www.erasmus.ukw.edu.pl w zakładce Erasmus+ > Uczelnie partnerskie.
  • wyjazd typu STT: udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni wysyłającej; pracownicy mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna, itp.). W przypadku wyjazdów typu szkoleniowego nie obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia umowy o współpracy między uczelnią macierzystą nauczyciela akademickiego a instytucją goszczącą.

 5. Czas trwania wyjazdu Standardowy finansowany okres pobytu pracownika UKW w instytucji przyjmującej wynosi 2-5 dni roboczych. Dopuszczalne są pobyty trwające maksymalnie do 2 miesięcy, jednak bez możliwości finansowania całego pobytu. Pobyt pracownika w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1.09.2016 r. do 30.09.2017 r. W przypadku wyjazdów dydaktycznych nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia podczas pięciodniowego pobytu minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. W przypadku dłuższych pobytów liczba godzin powinna zostać naliczona proporcjonalnie do długości pobytu (np.przy pobycie siedmiodniowym: 8 godzin/5 dni x 7 dni = 11,2 godziny). Uwaga! Przy niepełnych godzinach zalecane jest zaokrąglanie w górę. W przypadku pobytów krótszych niż pięciodniowe (2-4 dni) liczba wymaganych godzin dydaktycznych nie ulega pomniejszeniu.

 6. Procedura rekrutacji

   Rekrutacja na wyjazdy jest ogłaszana po złożeniu do Narodowej Agencji wniosku na realizację programu w kolejnym roku akademickim. Zasady rekrutacji i terminy rozpatrywania wniosków są podawane do publicznej wiadomości.

   Wymagane dokumenty
   Aby wziąć udział w rekrutacji pracownik zobowiązany jest złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej UKW następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy zatwierdzony przez przełożonego i Staff mobility agreement for teaching lub Staff mobility agreement for training - zatwierdzone przez instytucję przyjmującą. Formularze dostępne są do pobrania na sronie Biura Współpracy Międzynarodowej.

   Podstawy kwalifikacji
   Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ jest ocena indywidualnego programu (Staff mobility for teaching/Mobility Agreement w przypadku STA lub Staff mobility for training/Mobility Agreement w przypadku STT).

   W przypadku STA ocenie podlega:

  • kompletność wniosku - 2 pkt;
  • konkretność zdefiniowanego celu (tematyka nauczania, grupa odbiorców, założone do uzyskania efekty kształcenia, sposób wzbogacenia doświadczenia pedagogicznego)- 3 pkt;
  • szczegółowość programu nauczania (dni, godziny, liczebność grupy studentów, współpracownik ze strony uczelni przyjmującej)- 2 pkt;
  • korzyści dla uczelni z dodatkowych działań podejmowanych podczas pobytu - 2 pkt,
  • mobilność w ramach programu Erasmus+ w ostatnich dwóch latach (tak-0 pkt, nie-2 pkt).

   W przypadku STT ocenie podlega:

  • kompletność wniosku - 2 pkt;
  • konkretność zdefiniowanego celu (tytuł szkolenia, forma szkolenia, kompetencje zawodowe, jakie mają zostać podwyższone)- 3pkt;
  • profil i doświadczenie jednostki prowadzącej szkolenie - 1pkt;
  • szczegółowość programu szkolenia na każdy dzień pobytu, oczekiwane efekty szkolenia dla jednostki macierzystej - 2 pkt;
  • korzyści dla uczelni z dodatkowych działań podejmowanych podczas pobytu - 2 pkt,
  • mobilność w ramach programu Erasmus+ w ostatnich dwóch latach (tak-0 pkt, nie-2 pkt)

   UWAGA! Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe (ocena programu) będą miały osoby niekorzystające z wyjazdów w ramach dwóch ostatnich umów finansowych.

   Terminy przyjmowania zgłoszeń
   Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2015/16 została zakończona. Dokumenty na wyjazdy dydaktyczne/szkoleniowe realizowane w roku akademickim 2016/17 przyjmowane są w BWM od 1 marca br. do 15 czerwca br . W przypadku niewyczerpania limitu miejsc zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca, a wnioski podlegać będą ocenie jw. w terminach ustalonych przez Komisję Rekrutacyjną.

   Termin i sposób ogłoszenia decyzji
   W terminie do 21 dni roboczych od zamknięcia postępowania rekrutacyjnego Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listą rezerwową.

   Procedura odwoławcza
   Pracownikowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia oficjalnej listy osób zakwalifikowanych. Organem odwoławczym jest Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 7. Procedura wyjazdowa
  • Przed wyjazdem
   Miesiąc przed planowanym wyjazdem beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej wniosek o skierowanie na wyjazd zagraniczny(dostępny pod adresem www.bwm.ukw.edu.pl.) podpisany przez kierownika właściwej jednostki oraz dziekana.
   Wszelkie kwestie związane z planowaniem i organizacją podróży, np. ustalenie planu zajęć w uczelni przyjmującej, zakup biletu, rezerwacja hotelu, leżą w gestii samego Beneficjenta.
   Wypłata stypendium następuje we wskazanym przez uczelnię banku lub przelewem na konto w EUR (w przypadku posiadania przez beneficjenta konta walutowego we wskazanym przez uczelnię banku) - dopiero po podpisaniu przez obie strony umowy finansowej. Przekazanie stypendium uwarunkowane jest akceptacją przez pracownika wszystkich warunków umowy.
   Pracownik, który w ramach działania ST wyjeżdża bez dofinansowania z budżetu programu, zobowiązany jest do akceptacji wszystkich warunków umowy.
   Beneficjent zostanie poinformowany o konieczności ubezpieczenia się (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej.

  • Po powrocie
   W ciągu 7 dni roboczych beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej potwierdzenie wystawione przez instytucję przyjmującą opatrzone pieczęcią i podpisem, zawierające: dokładne daty pobytu oraz liczbę przeprowadzonych godzin dydaktycznych lub informację o charakterze szkolenia).
   Zaświadczenia powinny być sporządzone na papierze firmowym instytucji przyjmującej.
   Ponadto beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia ankiety w systemie Mobility Tool, do której link otrzyma mailem po zakończeniu pobytu. Pełne rozliczenie przyznanego stypendium warunkowane jest złożeniem w terminie wymaganych dokumentów oraz ankiety online.
   zasady_realizacji_wyjazdow_ST_2016.17.pdf (2,067.25 kB)
   zasady_realizacji_wyjazdow_pracownikow_2016.17


   Dla pracowników:
   Erasmus+ dla pracowników ♦ Zasady realizacji wyjazdów pracowników ♦ FORMULARZE ♦