Najbliższe wydarzenie:


Wyjazdy na praktykę

ERASMUS+  » Dla studentów

UWAGA! PRZY WYBORZE MIEJSCA DO ODBYCIA PRAKTYKI ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BAZĄ PRAKTYK BWM: ZAKŁADKA BIURO->PRAKTYKI I STAŻE ORAZ Z BAZĄ PRAKTYK NA STRONIE PROGRAMU ERASMUS: TUTAJ

  W ślad za informacją przekazaną przez Narodową Agencję informujemy również o istnieniu portali internetowych pomocnych przy wyszukiwaniu potencjalnych miejsc odbywania praktyk przez studentów. Są to następujące platformy:

 • „JOE+” – the Job Offer Exchange platform - jest to inicjatywa sieci LEO-NET zakończonego już programu Leonardo da Vinci, który jest kontynuowany jako program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. leonet.joeplus.org/en/
 • Job portal opracowany w ramach inicjatywy "Eurasmus". Strona portalu to: eurasmus.com/en/

1. W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.).
2. Nie można odbyć praktyk Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
3. Instytucja, w której będziesz odbywać praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus.
4. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).
5. Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Aby wziąć w niej udział należy wypełnić formularz aplikacyjny i dostarczyć go wraz z listem motywacyjnym, zaświadczeniem o średniej z toku studiów (wystawianym przez dziekanat) oraz zaświadczeniem o znajomości języka w  terminie do 30 kwietnia 2017 r. .
 do Biura Współpracy Międzynarodowej lub Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.
6. Podstawowymi kryteriami są znajomość języka, w którym odbędzie się praktyka oraz wyniki w nauce.
7. Obowiązki studenta wyjeżdżającego na praktykę określa dokument Karta jakości praktyki Erasmusa (Quality Commitment). Stanowi ona załącznik do umowy (training agreement) podpisywanej przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i studenta.
8. Zgodnie z zasadami programu Erasmus instytucja przyjmująca na praktykę może, ale nie musi wypłacać   dodatkowego wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje ewentualna odrębna umowa między studentem a instytucją przyjmującą go na praktykę.
9. Stypendium przyznane studentowi jest dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Przeznaczone jest na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju.
10. Instytucja przyjmująca może zapewnić zakwaterowanie, ale nie jest do tego zobowiązana, powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia.
11. W przypadku praktyki obowiązkowej, która stanowi integralną część studiów w uczelni macierzystej, zaliczenie praktyki następuje tak samo, jak zaliczenie przedmiotu. W przypadku praktyki nieobowiązkowej należy zadbać o jej wpisanie do Suplementu do Dyplomu jako dodatkowego osiągnięcia studenta. W obydwu przypadkach zaliczenie praktyki będzie wymagało dostarczenia macierzystej uczelni dokumentu, w którym instytucja przyjmująca potwierdzi jej zrealizowanie.
12. Jeżeli za granicą stypendyście przydarzy się poważny wypadek, albo ciężko się rozchoruje, ma możliwość skrócenia pobytu z powodu tzw. “siły wyższej”. W takiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z macierzystą uczelnią. W pozostałych przypadkach należy wywiązać się z terminarza odbywania praktyki zawartego w umowie.
13. Przedłużenie pobytu w instytucji przyjmującej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania stypendium. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach tego samego roku akademickiego należy uzyskać zgodę instytucji przyjmującej i swojej uczelni, uzgodnić Porozumienie o programie praktyki na kolejny okres i podpisać stosowny aneks do umowy z uczelnią macierzystą i przyjmującą.
14. Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ; należy pamiętać, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.
15. Przed wyjazdem na praktykę Erasmusa należy podpisać:

 • Porozumienie o programie praktyk (Training Agreement) to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia Twojej praktyki przez macierzysty wydział. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez uczelnię macierzystą.

 • Umowę (Placement Contract) z uczelnią macierzystą na realizację wyjazdu, która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią, itp.).
  Zasady_realizacji_wyjazdow_studentow_2017_18.pdf (6,434.62 kB)
  Zasady_finansowania_wyjazdow_na_studia_i_praktyke_2017_18.pdf (2,276.16 kB)
  Learning-agreement_traineeships.docx (118.35 kB)


  Dla studentów:
  Przydatne linki ♦ Wyjazdy na praktykę ♦ Wyjazdy na studia ♦ INCOMING STUDENT APPLICATION FORM ♦ Ogólne zasady wymiany studentów ♦ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - studia
  (kraje programu i kraje partnerskie)
   ♦ Kursy językowe Erasmusa EILC ♦ Program Buddy/Mentor ♦ Student Guidebook (Studying and training abroad) ♦ Program PO WER ♦ PRAXIS - wyszukaj praktyki ♦ 
 •