Najbliższe wydarzenie:


Wyjazdy na studia

ERASMUS+  » Dla studentów

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+

ZGŁOSZENIE
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do wypełnienia online na stronie http://erasmus.ukw.edu.pl. Po uzupełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu, należy go przedłożyć Instytutowemu Koordynatorowi Programu Erasmus, który rekomenduje studenta do udziału w programie. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć zaświadczenie o średniej z toku studiów oraz potwierdzenie znajomości języka obcego. Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do:
Biuro Współpracy Międzynarodowej
ul. Chodkiewicza 30, budynek B, 1. piętro, pok. 161
tel. 52 341 9108

PODSTAWY KWALIFIKACJI
Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę podczas rekrutacji są: wyniki w nauce (średnia ocen) i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Aby ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmus+ należy więc mieć dobre wyniki w nauce i znać język obcy w takim stopniu, aby w zagranicznej uczelni móc brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy. O terminie testu językowego informujemy indywidualnie drogą mailową. 

ZGŁOSZENIE SIĘ DO UCZELNI ZAGRANICZNEJ
Po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do wyjazdu student samodzielnie zgłasza się do wybranej uczelni zagranicznej. Terminy przyjmowania zgłoszeń oraz formularz aplikacyjny zamieszczane są na stronie uczelni partnerskiej, najczęściej w dziale poświęconym Programowi Erasmus+. Uwaga! Należy zwrócić uwagę czy zgłoszenie wysyłane jest w terminie podanym na stronie uczelni partnerskiej.

LEARNING AGREEMENT
Przed wyjazdem ustalany jest program studiów tzw. Learning Agreement. Informacje o przedmiotach proponowanych na danej uczelni znajdują się na stronach internetowych uczelni partnerskich. Na podstawie zawartych tam informacji wybierz przedmioty, które, w miarę możliwości pokrywają się z przedmiotami, które studiowałbyś w danym semestrze lub roku akademickim na UKW. Zwróć uwagę, czy wybrane przez Ciebie przedmioty odbywają się w semestrze, na który wyjeżdżasz, czy język, w którym są wykładane jest językiem, w którym masz zamiar studiować, czy przedmiot nie wymaga wcześniejszego przygotowania (ukończenia innych przedmiotów prowadzonych na tej uczelni).
Learning Agreement musi być zaakceptowany przez Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus oraz jego odpowiednika na uczelni zagranicznej.
System punktów ECTS czyli European Credit Transfer System zakłada, że jeden semestr nauki odpowiada 30 punktom ECTS. Przez 1 rok akademicki można zatem uzyskać 60 punktów. Każdemu przedmiotowi, zależnie od ilości godzin zajęć oraz wkładu pracy własnej studenta (pisanie prac, czas spędzony w bibliotece i na nauce) przyporządkowana jest odpowiednia ilość punktów ECTS.

PODANIE DO DZIEKANA O WYRAŻENIE ZGODY NA INDYWIDUALNĄ ORGANIZACJĘ STUDIÓW
Przed wyjazdem student jest zobowiązany wystąpić do Dziekana swojego wydziału z podaniem o wyrażenie zgody na indywidualną organizację studiów na semestr lub rok akademicki (w zależności o czasu przebywania w uczelni zagranicznej).

UBEZPIECZENIE
Każdy stypendysta Erasmusa (z wyjątkiem tych wyjeżdżających do Turcji) musi zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawaną przez oddział wojewódzki NFZ właściwy dla miejsca zameldowania studenta.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w 4 państwach należących do EFTA - Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
W celu uzyskania Karty należy złożyć:

 • wniosek o wydanie EKUZ
 • zaświadczenie o statusie stypendysty wydawanym przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW
 • dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ
Szczegółowe informacje oraz wniosek o wydanie EKUZ znajdują się pod adresem: NFZ
Uwaga! W przypadku wyjazdu do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.
Istotne informacje o ubezpieczeniach w Turcji znaleźć można na stronie
Ubezpieczenia dla uczestników programu Erasmus+ w Turcji

Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dlatego stypendysta powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
Warto również skorzystać z ubezpieczenia gwarantowanego przez kartę EURO 26 lub ISIC. Więcej informacji na stronie http://euro26.pl/ i http://www.isic.pl/

WSPARCIE FINANSOWE
Wsparcie indywidualne w programie Erasmus+ jest z założenia tylko dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Student przeznacza otrzymane fundusze na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju. Studenci na studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty czesnego lub zredukowanie jego wysokości na czas pobytu w uczelni zagranicznej.

UMOWA Z UKW
Umowa z Uczelnią jest ostatnim dokumentem podpisywanym przez studenta przed wyjazdem, określającym prawa i obowiązki wynikające z udziału w programie Erasmus oraz wysokość stypendium. Ze strony Uczelni umowę podpisuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Umowa zobowiązuje studenta do:

 • odbycia studiów w deklarowanym okresie
 • zrealizowania programu studiów określonego w Porozumieniu o studiach (Learning Agreement), potwierdzonego przez wykaz ocen i punktów ECTS uzyskanych podczas pobytu w uczelni przyjmującej (Transcript of Records)
 • niezwłocznego powiadomienia o jakichkolwiek zmianach w stosunku do zaplanowanego wcześniej toku studiów za granicą
 • wykupienia ubezpieczenia obejmującego koszty leczenia i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres studiów za granicą. Studencie - przed podpisaniem umowy zgłoś do Biura Współpracy Międzynarodowej wszelkie zaistniałe zmiany danych osobowych, tj. np. numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu.

POBYT W UCZELNI ZAGRANICZNEJ
Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ student przebywający na stypendium w danej uczelni ma takie same prawa i obowiązki jak studenci miejscowi. Zgodnie z zasadami programu Erasmus, uczelnia przyjmująca nie może pobierać opłaty za studia od studenta przyjeżdżającego na studia w ramach Erasmusa. Uczelnia goszcząca może pobierać tylko pewne opłaty standardowo pobierane od wszystkich studiujących, np. za wydanie legitymacji, za obowiązkowe ubezpieczenie studenckie itp.

PRZEDŁUŻENIE POBYTU
Jeśli jesteś zadowolony ze swego pobytu za granicą, możliwe jest przedłużenie pobytu o kolejny semestr, ale tylko z semestru zimowego na semestr letni (a nie z semestru letniego na zimowy, ponieważ jest to już nowy rok akademicki). W przypadku trzymiesięcznego pobytu istnieje możliwość przedłużenia pobytu, tak, aby obejmował cały semestr.
Starając się przedłużenie pobytu należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

 • Oceny z egzaminów z uczelni zagranicznej nie są automatycznie przepisywane, w przypadku różnić musisz je zaliczyć na UKW
 • Należy upewnić się czy zgoda na Indywidualną Organizacja Studiów udzielona przez Dziekana obejmuje planowany pobyt w uczelni partnerskiej.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę stypendiów ERASMUSA należy liczyć się z koniecznością opłacenia pobytu w drugim semestrze z własnych środków finansowych
Procedura przedłużania pobytu:
 • Procedurę przedłużanie pobytu musisz rozpocząć jeszcze w trakcie trwania pierwszego semestru, tak, żeby aneks do umowy został podpisany przez Ciebie i Uczelnianego Koordynatora Erasmusa przed zakończeniem Twojej umowy z Uczelnią.
 • Należy napisać podanie do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus z prośbą o przedłużenie pobytu za granicą (podać dokładne daty planowego pobytu oraz uzasadnienie). Podanie powinno być w pierwszej kolejności zaopiniowane przez Koordynatora Instytutowego. Do podania należy dołączyć zaświadczenie z uczelni partnerskiej o akceptacji przyjęcia na semestr letni.
 • Powyższe podanie należy przesłać pocztą do Biura Współpracy Międzynarodowej najpóźniej na miesiąc przed upływem zakładanego w umowie terminu. Po uzyskaniu oficjalnego potwierdzenia otrzymasz zaświadczenie o statusie studenta Erasmusa. Pamiętaj, że zgoda na przedłużenie pobytu może zostać cofnięta, jeżeli w międzyczasie nie rozliczysz się finansowo oraz merytorycznie z I semestru.
Uwaga! Podania, które nie będą zawierały dokładnych dat planowanego pobytu nie będą rozpatrywane. Dokładne daty są niezbędne przy określaniu ewentualnego dodatkowego dofinansowania.

SKRÓCENIE POBYTU
Jeżeli zaliczyłeś zajęcia, które były ustalone w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement), możesz skrócić pobyt za granicą. Musisz jednak być pewny, że spełniłeś warunki umowy z UKW dotyczące programu dydaktycznego (jest to bardzo ważne ze względu na zaliczenie okresu studiów). Skrócenie pobytu może wiązać się z koniecznością zwrotu części stypendium, ponieważ stypendium można otrzymać tylko za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni partnerskiej.

ROZLICZENIE Z WYJAZDU
Po powrocie z uczelni partnerskiej należy zgłosić się do Biura Współpracy Międzynarodowej z następującymi dokumentami: