Najbliższe wydarzenie:


Ogólne zasady wymiany studentów

ERASMUS+

W programie Erasmus+ studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni;

 • wyjazd na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej.
Stypendium może trwać od 3 (w przypadku praktyk od 2) do 12 miesięcy w cyklu studiów, zazwyczaj jest to okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr.

Stypendystą Programu Erasmus+ możesz zostać jeśli:

 • jesteś zarejestrowany na UKW na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych, prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata/inżyniera, magistra, doktora), na kierunku w ramach którego zostały podpisane umowy dwustronne z uczelniami zagranicznymi;
 • ukończyłeś lub w przed planowanym wyjazdem ukończysz pierwszy rok studiów pierwszego stopnia;
 • znasz przynajmniej jeden język obcy w stopniu średniozaawansowanym (w przypadku studentów kierunków innych niż językowe mile widziana znajomość potwierdzona certyfikatem lub innym zaświadczeniem);
 • osiągasz dobre wyniki w nauce;

Jeśli spełniasz powyższe kryteria i jesteś zainteresowany udziałem w Programie, zgłoś się już dziś. .

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy:

 • wypełnić formularz online, a następnie wydrukować go, podpisać oraz uzyskać podpis koordynatora instytutowego programu Erasmus+;
 • dostarczyć wraz z zaświadczeniem o średniej z toku studiów do Biura Współpracy Międzynarodowej UKW;
 • do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie znajomości języka obcego (np. certyfikat ze szkoły językowej).
  W przypadku braku certyfikatu, znajomość języka obcego zostanie zweryfikowana na podstawie testu językowego przeprowadzonego przez BWM. Wymóg ten nie dotyczy studentów filologii i innych kierunków językowych;
 • studenci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego dołączają zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium z Działu Spraw Studenckich;

Prawa i obowiązki studenta biorącego udział w Programie określa Karta Studenta Erasmus+:

Status studenta Erasmus+ uzyskują studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmus+ i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd za granicę - do uprawnionej partnerskiej uczelni w celu zrealizowania części studiów lub do przedsiębiorstwa albo innej właściwej instytucji w celu odbycia praktyki. W przypadku wyjazdu na część studiów zarówno uczelnia macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca, muszą posiadać Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter) nadaną przez Komisję Europejską. 

Jako student/studentka Erasmus+ masz prawo oczekiwać, że:

 • Twoja uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca podpisały umowę międzyinstytucjonalną;
 • Uczelnia macierzysta i uczelnia lub przedsiębiorstwo/ instytucja przyjmująca podpiszą z Tobą przed wyjazdem za granicę „Porozumienie o programie zajęć” lub „Porozumienie o programie praktyki” (Learning/ Training Agreement), w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów lub praktyki za granicą, w tym liczba punktów ECTS, jaką powinieneś/powinnaś uzyskać;
 • Uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego, ani żadnych opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów czy bibliotek podczas studiów w programie Erasmus+;
 • Twoja uczelnia macierzysta w pełni uzna uzyskane przez Ciebie podczas okresu studiów lub praktyki Erasmus+ zadowalające osiągnięcia akademickie lub zawodowe, zgodnie z ustaleniami „Porozumienia o programie zajęć” lub „Porozumienia o programie praktyki”;
 • Po zakończeniu okresu studiów lub praktyki Erasmus+ otrzymasz podpisany przez uczelnię lub przedsiębiorstwo/instytucję przyjmującą „Wykaz zaliczeń” lub „Wykaz zrealizowanych prac” (Transcript of Records), w którym zamieszczone będą uzyskane przez Ciebie osiągnięcia akademickie lub zawodowe wraz z oceną i liczbą zdobytych punktów ECTS. W przypadku, gdy praktyka nie stanowi części Twojego programu studiów informacja o praktyce zostanie zamieszczona w „Suplemencie do dyplomu”;
 • W uczelni przyjmującej będziesz posiadać takie same prawa i obowiązki jak studenci tej uczelni;
 • Uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca zapewnią Ci dostęp do treści swoich Kart Uczelni Erasmus+ i Deklaracji Polityki Erasmus+;
 • Zachowasz prawo do korzystania z krajowych stypendiów lub pożyczki/kredytu, do których nabyłeś/ nabyłaś prawo przed wyjazdem;

Jako student/studentka Erasmus+ będziesz zobowiązany/a:

 • Przestrzegać zasad i zobowiązań wynikających z umowy Erasmus+ podpisanej z Twoją uczelnią macierzystą lub Narodową Agencją;
 • Dopilnować, aby wszystkie zmiany treści „Porozumienia o programie zajęć” lub „Porozumienia o programie praktyki” były uzgodnione z uczelnią macierzystą i uczelnią lub przedsiębiorstwem/instytucją przyjmującą i bezzwłocznie wprowadzone do „Porozumienia” w formie pisemnej;
 • Wypełnić dwa testy biegłości i językowej on-line przed rozpoczęciem mobilności oraz przed jej zakończeniem;
 • Uczestniczyć w kursie językowym on-line;
 • Spędzić w uczelni lub przedsiębiorstwie/ instytucji przyjmującej pełny ustalony okres studiów lub praktyki, obejmujący również egzaminy lub inne formy oceny, oraz przestrzegać zasad i przepisów uczelni lub przedsiębiorstwa/instytucji przyjmującej;
 • Wypełnić ankietę i/lub przygotować sprawozdanie z okresu studiów lub praktyki za granicą po powrocie do kraju oraz udzielać informacji na temat pobytu na stypendium, jeżeli będzie to wymagane przez uczelnię macierzystą, Komisję Europejską lub Narodową Agencję;

Jeżeli będziesz mieć problem związany z którymkolwiek z powyższych praw i obowiązków:

 • Dokładnie określ dany problem i sprawdź swoje prawa i obowiązki;
 • Zwróć się do wydziałowego lub uczelnianego koordynatora Erasmusa w Twojej uczelni i wykorzystaj oficjalne procedury odwoławcze Twojej uczelni macierzystej, jeżeli będzie to konieczne.

PRZEWODNIK_ERASMUS_PLUS.pdf (6,534.16 kB)
PRZEWODNIK po programie ERASMUS +
Learning_Agreement_for_studies_komentarze.docx (132.97 kB)
Learning Agreement_jak_wypełniać
zasady_przenoszenia_osiagniec_stypendysty_wymiany_studenckiej.pdf (951.41 kB)
Krok_po_kroku_dla_studentow_Erasmus_2021.pptx (17,347.18 kB)
ZASADY_DOFINANSOWANIA_WYJAZDOW_STUDENTOW_2022_23.pdf (1,425.97 kB)
ZASADY_REALIZACJI_WYJAZDOW_ERASMUS_2022_23.pdf (4,352.39 kB)