Najbliższe wydarzenie:


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ERASMUS+
Formularz wypełniony, wydrukowany i zaakceptowany przez Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus należy dostarczyć do:

Biura Współpracy Międzynarodowej,
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, blok B, pok. 161, I piętro
lub skan na adres: erasmus@ukw.edu.pl


Termin przyjmowania zgłoszeń w rekrutacji uzupełniającej upływa 14.10.2022 r.

Uwaga! w związku z tworzeniem nowej strony BWM i brakiem możliwości edytowania formularza, w polu: wydział proszę zostawić puste, a po wydrukowaniu uzupełnić ręcznie nazwę wydziału lub instytutu.

rok akademicki
(wyjazdu na stypendium)
Dane osobowe
imię/imiona
nazwisko
data urodzenia wybierz datę urodzenia
miejsce urodzenia
PESEL
seria i numer dowodu/paszportu
telefon kontaktowy/komórkowy
adres e-mail
Adres zameldowania
kod pocztowy
miejscowość
ulica
numer domu i mieszkania
Adres korespondencyjny
(jeśli inny niż adres zameldowania)
kod pocztowy
miejscowość
ulica
numer domu i mieszkania
 
rodzaj wyjazdu
wydział
kierunek i specjalność studiów
poziom studiów
forma studiów
aktualny rok studiów
średnia z toku studiów
obecnie otrzymuję stypendium socjalne
znajomość języków obcych
(użyj CTRL, aby zaznaczyć więcej opcji)
znajomość innych języków
(niż wymienione powyżej)
nazwa wybranej uczelni przyjmującej
(pełna nazwa w wersji oryginalnej lub angielskiej)
nazwa wybranej uczelni przyjmującej
(uczelnia drugiego wyboru)
okres pobytu
uczestniczyłem/am w programie Erasmus (np. LLP)
udział w projektach/programach
międzynarodowych - wymień

(w tym pomoc przy organizacji
pobytu zagranicznych studentów
programu Erasmus na UKW,
tzw. BUDDY PROGRAMME)
działalność na rzecz
uczelni - wymień
inne osiągnięcia - wymień