Najbliższe wydarzenie:


Znaczenie

ERASMUS+  » REZULTATY I UPOWSZECHNIANIE

Na ile trafnie projekt odpowiada na priorytety programu?
W dziedzinie szkolnictwa wyższego pierwszeństwo otrzymają działania wspierające umiędzynarodowienie i mobilność. Projekt jest podstawową formą rozwijania internacjonalizacji uczelni, zgodnie ze Strategią rozwoju UKW. W praktyce program umożliwia zagraniczną mobilność studentów i pracowników uczelni (podjęcie studiów, odbycie praktyki, cele dydaktyczne i szkoleniowe).
W celu eliminacji utrudnień w mobilności, zadbano o przejrzyste i sprawne uznawanie osiągnięć stypendystów powracających z wymiany (wszystkie ECTS wypracowane w uczelni partnerskiej przez studentów zostały automatyczne zaliczone na uczelni macierzystej).
Zgodnie z założeniami programu Erasmus, projekty o charakterze mobilności mają na celu podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, szczególnie tych, które są przydatne na rynku pracy, a także poprawę znajomości języków obcych i zwiększenie świadomości międzykulturowej.
Działania mające na celu promowanie i nagradzanie doskonałości w nauczaniu i rozwijaniu umiejętności poprzez wspieranie szkolenia nauczycieli akademickich i wymiany dobrych praktyk (np. w zakresie nowych i innowacyjnych metod pedagogicznych, nowych metod opracowywania programów nauczania, metod realizacji i oceny) oraz dostarczanie szerokiej gamy kursów studentom (katalog systematycznie rozszerzany i na bieżąco aktualizowany; dbałość o jak najwyższą jakość prowadzonych zajęć).
W zakresie włączenia społecznego projekt zapewnia równy dostęp do oferty programu Erasmus+ dla uczestników pochodzących z różnych środowisk.
Projekt wspiera również budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi, a także przedsiębiorstwami (stała współpraca jednostki UKW z dwiema firmami zajmującymi się projektowaniem gier w zakresie praktyk studenckich i absolwenckich) na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Jakie projekt ma znaczenie dla beneficjenta/uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?
Beneficjent:
Najważniejsze oddziaływanie mobilności dotyczy przede wszystkim rozwoju osobistego uczestnika: zwiększenia jego umiejętności i kompetencji językowych oraz interkulturowych, samooceny i postrzegania siebie, a także nawiązanie nowych kontaktów – zarówno osobistych (towarzyskich), jak i zawodowych lub akademickich.
Instytucja:
Udział w Programie Erasmus pozwala realizować główne strategiczne cele rozwoju instytucjonalnego związane z internacjonalizacją i modernizacją oraz odgrywa wiodącą rolę we wdrażaniu strategii uczelni poprzez m.in.:
  • promowanie i zwiększenie internacjonalizacji instytucji na wszystkich poziomach i we wszystkich aspektach jej funkcjonowania z korzyścią dla studentów, pracowników i społeczności akademickiej,
  • zapewnienie studentom (przyjeżdżającym i wyjeżdżającym) oraz pracownikom akademickim i administracyjnym możliwości rozwoju umiejętności zawodowych, społecznych i międzykulturowych oraz umiejętności cyfrowych poprzez uczestnictwo w międzynarodowych działaniach i projektach dotyczących mobilności,
  • zwiększenie liczby wyjeżdżających i przyjeżdżających studentów oraz wyjeżdżających i przyjeżdżających członków kadry, w celu poprawy jakości programów szkolnictwa wyższego i doświadczenia studentów,
  • przyczynianie się do rozwoju międzynarodowego rynku pracy poprzez zapewnienie studentom możliwości szkolenia w środowisku międzynarodowym i nawiązanie współpracy z pracodawcami i podmiotami rynku pracy w całej Europie,
  • zwiększenie kompetencji językowych i międzykulturowych, a także miękkich umiejętności studentów i kadry, poprzez m.in. udział w programach wymiany, dzielenie się wiedzą i upowszechnianie oraz udział w działaniach, wydarzeniach i inicjatywach wspierających wdrażanie i realizację Programu Erasmus,
  • rozwój sieci stosunków międzynarodowych i wzmocnienie istniejącej współpracy międzynarodowej poprzez uczestnictwo w projektach mobilności, wdrażanie programów i projektów współpracy międzyinstytucjonalnej,
  • ciągły i konsekwentny wkład w modernizację i internacjonalizację instytucji poprzez transfer wiedzy i dobrych praktyk, realizację programu cyfryzacji w ramach procesów dydaktycznych i administracyjnych, rozwój integracji i promowanie zaangażowanych społecznie postaw w środowisku akademickim, wdrażanie przyjaznych dla środowiska zasad i priorytetów Programu.
Środowisko lokalne i polityka edukacyjna:
- rozpoznawalność Uczelni w środowisku lokalnym
- rosnąca popularność Uczelni wśród zagranicznych wykładowców, odbywających swoje mobilności w programie Erasmus+, co dzięki gościnnym anglojęzycznym wykładom sprzyja oswajaniu studentów z uczestnictwem w obcojęzycznej edukacji.

REZULTATY I UPOWSZECHNIANIE:
Znaczenie ♦ Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty ♦ Wpływ i oddziaływanie ♦ Innowacyjność ♦ Atrakcyjność działań ♦ Przykłady działań upowszechniających ♦