Najbliższe wydarzenie:


Erasmus+ dla pracowników

ERASMUS+  » Dla pracowników

Udział w programie Erasmus+ to wymiana doświadczeń i nawiązanie bliższej współpracy z uczelnią lub instytucją nieakademicką, możliwość nawiązania nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym, doskonalenie własnych kompetencji, poznanie systemów kształcenia innych krajów, możliwość opracowania wspólnych programów nauczania, możliwość korzystania z bibliotek i baz danych uczelni zagranicznych.

Program Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni:

  • wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych - Teaching Assignments;
  • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania - Staff Training;

O wyjazd można ubiegać się tylko w miejscu zatrudnienia. To szkoły wyższe wnioskują o fundusze na wyjazdy pracowników, prowadzą rekrutację i określają wysokość stypendium.

BWM Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przyjmuje zgłoszenia na wyjazdy w roku akademickim 2017/18:

  • do 30 czerwca 2017
  • lub do wyczerpania limitu miejsc.

Aby przystąpić do rekrutacji należy dostarczyć do 30 czerwca 2017 do  Biura Współpracy Międzynarodowej   zaakceptowany formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany przez stronę przyjmującą Staff mobility agreement for teaching /Staff mobility agreement for training. Dokumenty dostępne są w w zakładce FORMULARZE.

UWAGA! Na prośbę Narodowej Agencji zamieszczamy link do strony internetowej projektu IMOTION, którego celem jest zbieranie informacji o szkoleniach organizowanych dla pracowników uczelni oraz promocja tych szkoleń.

Zapraszamy do aplikowania!

Dla pracowników:
Erasmus+ dla pracowników ♦ Zasady realizacji wyjazdów pracowników ♦ FORMULARZE ♦