Najbliższe wydarzenie:


Erasmus+ dla pracowników

ERASMUS+  » Dla pracowników

Zasady realizacji wyjazdów pracowników w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2019/20

Zasady dotyczą działania ST:

 • STA - wyjazdy nauczycieli akademickich wyłącznie w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (min. 8 godzin) lub w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (min. 4 godziny) i udziału w szkoleniu tzw. wyjazd łączony;
 • STT - wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych;
  Organem kwalifikującym do programu jest Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją, powoływana przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu przeprowadzenia procedury konkursowej. W skład komisji wchodzą Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ oraz Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej.

  1. Osoby uprawnione

 • w przypadku wyjazdów dydaktycznych (STA) – nauczyciel akademicki zatrudniony w UKW na podstawie mianowania lub umowy o pracę;
 • w przypadku wyjazdów szkoleniowych (STT) – pracownik administracyjny/techniczny zatrudniony w UKW na podstawie umowy o pracę lub nauczyciel akademicki zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

  2. Cel wyjazdu

 • wyjazd dydaktyczny (STA): prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, warsztatów) dla studentów uczelni partnerskiej; wykaz uczelni partnerskich dostępny jest pod adresem: www.erasmus.ukw.edu.pl w zakładce Erasmus > Uczelnie partnerskie. W ramach wyjazdu dydaktycznego (STA) możliwa jest realizacja wyjazdu łączonego (STA z STT): prowadzenie zajęć z minimalną liczbą zajęć dydaktycznych obniżoną do 4 godzin oraz udział w szkoleniu mającym na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych (specjalistyczne kursy metodyczne, działania typu job shadowing, szkolenia z metodyki nauczania, itp.).
 • wyjazd szkoleniowy (STT): udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji zawodowych pracownika. Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji ani prowadzenie badań naukowych. Głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską. Pracownicy mogą wyjeżdżać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (np.: specjalistyczne kursy metodyczne, działania typu job shadowing, szkolenia z metodyki nauczania, itp.). W przypadku wyjazdów typu szkoleniowego nie obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia umowy współpracy między uczelnią macierzystą nauczyciela akademickiego a instytucją goszczącą.

  3. Czas trwania wyjazdu i zasady finansowania

  Standardowy finansowany okres pobytu pracownika UKW w instytucji przyjmującej wynosi od 2 (min. dwa noclegi) do 5 dni roboczych. Pobyt pracownika w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1.09.2019 r. do 30.09.2020 r.
  W przypadku wyjazdów dydaktycznych (STA) nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia podczas tygodniowego pobytu minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. W przypadku dłuższych pobytów liczba godzin powinna zostać naliczona proporcjonalnie do długości pobytu [(8 godzin/5 dni)*liczba dni powyżej jednego tygodnia].
  Przy niepełnych godzinach zalecane jest zaokrąglanie w górę. W przypadku pobytów krótszych niż pięciodniowe (2-4 dni) liczba godzin dydaktycznych nie ulega pomniejszeniu.
  Beneficjent otrzymuje stypendium z Programu Erasmus + (ryczał na koszty utrzymania oraz ryczałt na koszty podróży).
  Dzienna stawka ryczałtu na koszty utrzymania:

 • Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 180 EUR
 • Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 160 EUR
 • Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 140 EUR
  Wysokość ryczałtu na koszty podróży uzależniona jest od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym. Pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony. Do obliczenia odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+.
  Stypendium zwolnione jest z opodatkowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. – (Dziennik Ustaw z dnia 28 grudnia 2016 r. poz. 2190).

  4. Procedura rekrutacji

  Rekrutacja na wyjazdy jest ogłaszana po złożeniu do Narodowej Agencji wniosku na realizację programu w kolejnym roku akademickim. Zasady rekrutacji i terminy rozpatrywania wniosków są podawane do publicznej wiadomości.

  Wymagane dokumenty

  Aby wziąć udział w rekrutacji pracownik zobowiązany jest złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej UKW następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy zatwierdzony przez przełożonego;
 • Staff mobility agreement for teaching lub Staff mobility agreement for training – zatwierdzony przez instytucję przyjmującą i podpisany przez kandydata.
  Niekompletne wnioski nie będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  Formularze dostępne są na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.

  Podstawy kwalifikacji Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ jest ocena indywidualnego programu (Staff mobility for teaching/ Mobility Agreement w przypadku STA lub Staff mobility for training/ Mobility Agreement w przypadku STT).
  W przypadku STA ocenie podlegają:

 • cele mobilności – 0-2 pkt,
 • wpływ mobilności na rozwój umiędzynarodowienia uczelni – 0-2 pkt,
 • szczegółowy program zajęć – 0-2 pkt,
 • oczekiwane korzyści/rezultaty w odniesieniu do rozwoju zawodowego beneficjenta /doskonalenia warsztatu pracy 0-2 pkt,
 • oczekiwane korzyści/rezultaty w odniesieniu do obu instytucji/ studentów obu instytucji: 0-2 pkt,
 • mobilność odbywa się po raz pierwszy – 2 pkt
 • mobilność nie odbywała się w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich (dot. 2017/18 i 2018/19) - 1 pkt
 • wyjazd łączony (STA z STT) – 2 pkt

  maks. 15 pkt

  W przypadku STT ocenie podlegają:

 • cele mobilności – 0-2 pkt,
 • wpływ mobilności na rozwój umiędzynarodowienia uczelni – 0-2 pkt,
 • szczegółowy program zajęć– 0-2 pkt,
 • oczekiwane korzyści/rezultaty w odniesieniu do rozwoju zawodowego beneficjenta/doskonalenia warsztatu pracy 0-2 pkt,
 • oczekiwane korzyści/rezultaty w odniesieniu do obu instytucji 0-2 pkt,
 • mobilność odbywa się po raz pierwszy – 2 pkt
 • mobilność nie odbywała się w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich (dot. 2017/18 i 2018/19) - 1 pkt

  maks. 13 pkt

  Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe (ocena programu) będą miały osoby, które nie były dotychczas beneficjentami programu.

  Złożenie kompletnego Wniosku traktowane jest jako deklaracja znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym efektywne zrealizowanie zaplanowanej mobilności (min. B2).

  5. Terminy

  Terminy przyjmowania zgłoszeń.

  Dokumenty na wyjazdy dydaktyczne/szkoleniowe realizowane w roku akademickim 2019/20 przyjmowane są w BWM od 13 maja br. do 30 czerwca br. Prorektor zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania zgłoszeń. W przypadku niewyczerpania limitu środków zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca, a wnioski podlegać będą ocenie jw. w terminach ustalonych przez Komisję Rekrutacyjną.

  Termin i sposób ogłoszenia decyzji.

  W terminie do 7 dni roboczych od zamknięcia postępowania rekrutacyjnego Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listą rezerwową.
  Procedura odwoławcza. Pracownikowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Organem odwoławczym jest Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy.

  6. Procedura wyjazdowa

  Przed wyjazdem

  Na ok. miesiąc przed planowanym wyjazdem beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej wniosek o skierowanie na wyjazd zagraniczny (dostępny pod adresem www.bwm.ukw.edu.pl.) podpisany przez kierownika właściwej jednostki oraz dziekana. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, wniosek wyjazdowy może być złożony z krótszym wyprzedzeniem. Wszelkie kwestie związane z planowaniem i organizacją podróży, np. ustalenie planu zajęć w uczelni przyjmującej, zakup biletu, rezerwacja zakwaterowania, leżą w gestii samego Beneficjenta.
  Wypłata stypendium następuje po podpisaniu przez obie strony umowy finansowej we wskazanym przez uczelnię banku lub przelewem na konto (w przypadku posiadania przez beneficjenta konta walutowego). Przekazanie stypendium uwarunkowane jest akceptacją przez pracownika wszystkich warunków umowy. Pracownik, który w ramach działania ST wyjeżdża bez dofinansowania z budżetu programu, zobowiązany jest do akceptacji wszystkich warunków umowy.
  Beneficjent zostanie poinformowany o konieczności ubezpieczenia się (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej.
  Zaleca się, aby Beneficjent zarejestrował się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


  Po powrocie

  W ciągu 7 dni roboczych beneficjent ma obowiązek dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej potwierdzenie wystawione przez instytucję przyjmującą zawierające: dokładne daty pobytu oraz liczbę przeprowadzonych godzin dydaktycznych lub informację o charakterze szkolenia. Ponadto beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia raportu on-line EU Survey po zakończeniu mobilności, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia.
  Pełne rozliczenie przyznanego stypendium warunkowane jest złożeniem w terminie wymaganych dokumentów (potwierdzenie, rozliczenie finansowe) oraz raportu online.

  wniosek_wyjazdowy_formularz_Erasmus_2019.2020.docx (49.27 kB)
  wniosek wyjazdowy_Erasmus+
  zasady_realizacji_wyjazdow_pracownikow_ERASMUS_KA103_2019.2020.pdf (1,502.60 kB)
  zasady realizacji mobilności pracowników Erasmus+
  II-7-annex-he-he-intl-stt-ma-form-2019_teaching.docx (72.54 kB)
  II-7-annex-he-he-intl-stt-ma-form-2019_training.docx (70.85 kB)
  KA103-2019_Stawki.pdf (360.02 kB)
  form_training_2019.20_2.docx (52.97 kB)
  form_teaching_2019.20_2.docx (55.63 kB)


  Dla pracowników:
  Erasmus+ dla pracowników ♦ FORMULARZE ♦ 
 •