Najbliższe wydarzenie:


Realizowane działania

Program EDUKACJA


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego realizuje Projekt Mobilność w Szkolnictwie Wyższym (komponent II) w okresie: 01.07.2020-30.09.2022 poprzez następujące działania:

Mobilność studentów (semestr):
  • wyjazdy polskich studentów do uczelni Inland Norway University of Applied Sciences, Hamar/Lillehammer, Norwegia: 3 mobilności.
    Stypendium dla studentów UKW obejmuje: aż 1.200 EUR miesięcznie na koszty utrzymania w Norwegii, 275 EUR dofinansowania do kosztów podróży oraz 150 EUR na pokrycie kosztów przygotowania językowego;
Mobilność pracowników uczelni:
  • mobilność pracowników UKW do Inland Norway University of Applied Sciences w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na okres 5 dni, w czasie których należy przeprowadzić minimum osiem godzin zajęć dla uczelni partnerskiej lub mobilność pracowników w celu realizacji wizyt typu "job shadowing", udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie na okres 5 dni: 4 mobilności.
    Stypendium dla pracowników UKW wynosi 250 EUR dziennie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem w Norwegii oraz 275 EUR jako dofinansowanie do kosztów podróży.


  • Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych są mobilnościami realizowanymi na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego.