Unia Europejska

pola wymagane

Parametry podróży

Czas pobytu za granicą liczy się przy podróży:

  • lądowej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy w drodze powrotnej do kraju
  • lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju
  • morskiej - od chwili wyjścia statku/promu z portu polskiego do chwili wejścia statku w drodze powrotnej do portu polskiego
Dieta dojazdowa przysługuje na przejazd z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego. Nie przysługuje przy podróży samochodem. Wysokość diety dojazdowej równa jest jednej diecie pobytowej.
Ryczałt przyznawany jest na przejazd środkami komunikacji miejskiej i wynosi 10% diety pobytowej za każdą rozpoczętą dobę.
Ryczałt stanowi 25% diety hotelowej. Kwota [wg rachunków] nie może przekroczyć maksymalnego limitu określonego dla kraju wyjazdu (diety hotelowej).

Środki transportu:

Koszty

Średni kurs NBP: ...
...
Uwaga! Jeżeli dana opłata jest w walucie innej niż obowiązująca w danym kraju (np. EUR, USD), odpowiednią kwotę należy dopisać na wydruku.

?
?
Należy zsumować koszty podróży: samolot, pociąg, autobus
?
Należy podać cenę noclegu za dobę. Kwota nie może przekroczyć maksymalnego limitu określonego dla kraju wyjazdu, czyli diety hotelowej
?
Osoby wyjeżdżające w ramach grantów LLP-Erasmus, Leonardo da Vinci, Mobility Grant wpisują kwotę przyznanego grantu
Liczba diet obliczona na podstawie wprowadzonych danych!
Podać mniejszą liczbę diet w przypadku ograniczonych środków finansowych. Dozwolone wartości po kropce: 0.33333333 0.5 0.66666666 0.83333333.
Dane wnioskodawcy
Dane kontaktowe
Adres zameldowania
Wyjazd - informacje
Załączniki

Pliki w formacie PDF lub obrazy JPG, PNG

Zaproszenie

Abstrakty (doniesień, referatów, komunikatów)

Plan kwerendy